Följ oss via sociala medier

Nytt idéprogram – fördjupningsseminarier (digitalt)

Nytt idéprogram – fördjupningsseminarier (digitalt)

Nytt idéprogram - fördjupningsseminarier (digitalt)

När

09/04/2021 - 30/06/2021    

Event Type

Som ett stöd i arbetet med Moderaternas nya idéprogram har arbetsgruppen tagit fram en digital seminarieserie med fem fördjupningsseminarier om idéprogrammets olika delar. Denna seminarieserie fungerar bra som komplement till idékonferensen. Nedan presenteras de olika fördjupningsseminarierna. De finns även tillgängliga som ljudfiler för de som hellre vill lyssna på samtalen.

Idékonferensen

Den 7 november hölls en digital idékonferens där delar av arbetsgruppen presenterade idéprogrammet och de bärande delarna av programmet. Konferensen inleddes med ett tal av 2021-04-01 Ulf Kristersson där han bland annat talade om Moderaternas politiska uppgift för 2020-talet och det öppna samhällets grundvalar

Medverkande

Programledare: Karin Svanborg Sjövall

Deltagare: Christofer Fjellner (ordförande för arbetsgruppen), Alice Teodorescu, Fredrik Johansson, Mats Svegfors, Johanna Möllerström, Benjamin Dousa, Maria Malmer Stenergard och Gunnar Strömmer.

Titta på idékonferensen Ladda ner förslaget till nytt idéprogram

Fördjupningsseminarium 1 – Det lärande samhället

”Ett samhälles framgång avgörs av förmågan att skapa och ta till sig ny kunskap. Kunskap driver samhället framåt och blir till välstånd och mänsklig utveckling. Är förmågan att generera kunskap hög i ett land är det ett lärande samhälle. Är förmågan låg stagnerar samhället. I det stagnerande samhället hamnar fördelning, istället för tillväxt, i förgrunden. Det har varit sant genom historien, men globaliseringen har gjort skillnaderna mellan de två samhällstyperna tydligare. De länder som bejakar förändring, lyckas attrahera talanger och skapa attraktiva institutionella miljöer för akademi och näringsliv vinner. De stagnerande samhällena står som förlorare.” – Idéskriften s. 10

Medverkande

Programledare: Karin Svanborg Sjövall

Deltagare: Christofer Fjellner, Johanna Möllerström, Nicklas Berild Lundblad.

Titta på fördjupningsseminarium 1 Lyssna på fördjupningsseminarium 1

Fördjupningsseminarium 2 – Grön höger

”Utgångspunkten för en god miljöpolitik är människan. Det kan verka självklart men vi lever i en tid då inte bara mänsklig verksamhet utan ibland mänskligt liv ifrågasätts av miljöhänsyn. Men människovärdet är unikt och okränkbart, och får aldrig ställas i motsats till naturen. Då förtrampas människovärdet, och gör miljöpolitiken undermålig. Människan har en särställning bland arterna på jorden. Att konstatera det är inte artegoism, utan ett uttryck för en grundläggande humanistisk värdering. Det är vi människor som med våra känslor, värderingar och vår kunskap tillmäter naturen och allt annat levande ett värde. Den goda miljöpolitiken byggs utifrån insikten om att naturen inte har någon egen dagordning. Det är vi som måste formulera den.” – Idéskriften s. 60 2021-04-01

Medverkande

Programledare: Karin Svanborg Sjövall

Deltagare: Peter Danielsson, Jessica Rosencrantz, Mattias Svensson.

Titta på fördjupningsseminarium 2 Lyssna på fördjupningsseminarium 2

Fördjupningsseminarium 3 – Välfärd för framtiden

”Den svenska välfärden har stora utmaningar. Kraven på välfärden ökar men medborgarna får ändå inte den välfärd de förväntar sig. Problemen är inte nya men blir allt allvarligare. Ska vi vända utvecklingen behöver vi inse att mer resurser inte kommer lösa problemen. Framtidens välfärd kommer aldrig att kunna byggas med dåtidens välfärdsstat som modell. Moderaterna kan därför inte fastna i välfärdsnostalgi utan behöver förbli ett parti med en hög reformambition på välfärdsområdet. Reformerna måste ta tillvara skaparkraften i hela det svenska samhället: i entreprenörskap, forskning och teknologi. Men framförallt behöver medborgarens möjligheter att ta ansvar för sin egen trygghet öka. Välfärd är inget staten ensidigt förser oss med.” – Idéskriften s. 48

Medverkande

Programledare: Karin Svanborg Sjövall

Deltagare: Mats Eriksson, Mats Svegfors, Lydia Wålsten.

Titta på fördjupningsseminarium 3 Lyssna på fördjupningsseminarium 3

Fördjupningsseminarium 4 – Ett öppet men inte gränslöst Sverige

”Sverige ska vara ett land öppet för invandring. Men öppenhet är inte detsamma som gränslöshet. Under de senaste decennierna har de politiska kasten på området varit alltför tvära. Det har skapat förvirring och godtycklighet. Det gäller framför allt asylpolitiken. Om den ska vara human och hållbar över tid behöver den anpassas till landets förmåga till integration vid varje given tidpunkt, liksom till lagstiftningen i andra länder i Norden och inom EU. Sverige ska ta sin del av ansvaret för att hjälpa människor på flykt i världen, men måste också ta hela ansvaret för att Sverige ska fungera.” – Idéskriften s. 30

Medverkande

Programledare: Karin Svanborg Sjövall

Deltagare: Maria Malmer Stenergard, Maria Rankka.

Titta på fördjupningsseminarium 4 Lyssna på fördjupningsseminarium 4

Fördjupningsseminarium 5 – Sveriges roll i världen

”Världen genomgår stora geopolitiska förändringar. Den fantastiska välståndsökning som stora delar av världen upplever tack vare den globala kapitalismen gör att såväl den ekonomiska, kulturella och politiska makten rör sig till nya platser. Samtidigt ser vi hur Sveriges relativa betydelse i världen minskar. Vårt behov av internationellt samarbete för att möta utmaningar och hot ökar, men flera av de institutioner som det internationella samarbetet vilar på utmanas. Det ställer stora krav på Sverige. Dels att vår egen förmåga att hantera olika former av kriser stärks, men dels att vi blir bättre på att värna våra intressen. I särskilt fokus står givetvis Sveriges roll inom det europeiska samarbetet. För att framgångsrikt kunna försvara svensk säkerhet och suveränitet, samt för att effektivt kunna företräda svenska intressen behöver vi på ett osentimentalt sätt ompröva våra utrikespolitiska prioriteringar. Vi måste våga ifrågasätta vår självbild, den svenska exceptionalismen och Sverige som en moralisk stormakt. Men framförallt måste vi hitta den avvägning mellan nationell suveränitet och internationellt samarbete som tjänar Sverige bäst.” – Idéskriften s. 74

Medverkande

Programledare: Karin Svanborg Sjövall

Deltagare: Diana Janse, Arba Kokalari, Fredrik Johansson.

Titta på fördjupningsseminarium 5 Lyssna på fördjupningsseminarium 5